poniedziałek, grudzień, 10, 2018

WYBORY SAMORZĄDOWE LESKO 2018: Potrzebna jest szeroka współpraca - program kandydata PiS na burmistrza Leska

Lesko i okolice Napisał  %AM, %11 %167 %2018 %03:%Paź wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę 0
Oceń ten artykuł
(1 głos)

LESKO, PODKARPACIE. Im bliżej wyborów, tym więcej można się dowiedzieć o programach wyborczych kandydatów na burmistrza Leska. Obszerny program wyborczy prezentuje kandydat PiS, Józef Orłowski, podkreślając konieczność wspołpracy dla dobra miasta. To rozsądne założenie. Można tylko powątpiewać, czy przy tak mocno spolaryzowanej scenie politycznej w naszym kraju, ten postulat ma realne szanse na realizację.

Poniżej prezentujemy - zacytowany dosłownie - program kandydata PiS, Józefa Orłowskiego.

"Szanowni mieszkańcy Miasta i Gminy Lesko!

Przedstawiam program wyborczy, który chciałbym zrealizować, jeśli Państwo obdarzycie mnie zaufaniem i oddacie na mnie głos. W moich propozycjach przyjąłem założenia, które wynikają bezpośrednio z programów rządowych dla województwa podkarpackiego, gdyż stanowią one gwarancję realizacji zadań niezbędnych do poprawy jakości życia mieszkańców Leska i okolic (duża część programu zawarta jest w projektach „Błękitny San” i „Strategia dla Bieszczad”).
Podejmowane działania będą opierać się na współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Starostwem Powiatowym, sąsiednimi gminami, sołectwami oraz organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz społeczności lokalnej. Nieodzowna jest także dobra organizacja pracy Urzędu Miasta i Gminy oraz efektywne wykorzystanie kompetencji osób tam pracujących.
Założone cele chciałbym osiągnąć przy wsparciu radnych, którzy poprą mój program wyborczy.
Zdaję sobie sprawę z tego, że należy realnie patrzeć na możliwości finansowe Gminy - widzę potrzebę stopniowego zwiększania jej dochodów oraz pozyskiwania dodatkowych środków.
Zachęcam do głosowania na kandydatów z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Jest to zespół ludzi reprezentujących różne grupy wiekowe, przedstawiciele wielu zawodów, posiadający wiedzę i zainteresowania z różnych dziedzin życia, przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą, miłośnicy i propagatorzy sportu. Niektórzy stawiają pierwsze kroki w pracy na rzecz społeczności lokalnej, inni prezentują bogate doświadczenie w działalności samorządowej. Wszyscy posiadają odpowiednie kompetencje i zapał do wytężonej pracy.
Jestem przekonany, że są to osoby, którym warto zaufać.

Program wyborczy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w Lesku

1. Uporządkowanie i doprowadzenie do przejrzystej sytuacji finansowej Gminy Lesko.
Mam świadomość, że sytuacja finansowa gminy wymaga podjęcia szeregu działań naprawczych. Na pewno nie będzie to proste, lecz podejmując wyzwanie startu w wyborach na Burmistrza Miasta i Gminy Lesko jestem tego w pełni świadomy.
Finanse Gminy muszą być przejrzyste i realnie planowane. Ograniczenie zadłużenia umożliwi w mojej ocenie dynamiczny rozwój Gminy i pozwoli na pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadań. Zamiarem moim jest postawienie na inwestycje, które w realny sposób będą przynosić korzyści naszej Gminie.
W najbliższym czasie będą do pozyskania środki z programów rządowych, które mają wspierać samorządy. Będą to pieniądze umożliwiające rozwój Gminy w wielu kierunkach, takich jak: budowa wodociągów, modernizacja i budowa dróg. Dołożę wszelkich starań aby pozyskać jak największą ilość środków finansowych dla naszej Gminy.

2. Opracowanie nowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla całej Gminy Lesko uwzględniającego rozwój Gminy Lesko.
Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego w obecnym kształcie nie spełnia oczekiwań potencjalnych inwestorów i mieszkańców.
Uważam, że niezbędne jest opracowanie aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego i dostosowanie go do oczekiwań.

3. Pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych celem tworzenia nowych miejsc pracy.
Gmina powinna wykazać inicjatywę i podjąć szereg działań, rozmów z inwestorami zewnętrznymi, aby ich zachęcić do tworzenia nowych miejsc pracy na naszym terenie.

4. Wspieranie lokalnych przedsiębiorców.
Rozwój lokalnego rynku pracy uzależniony jest od dynamicznie rozwijającego się przemysłu i usług w naszej gminie. Aby było to możliwe, niezbędna jest właściwa relacja i przejrzyste zasady współpracy pomiędzy urzędem a przedsiębiorcami. Przedsiębiorcy muszą widzieć w urzędzie partnera wspierającego ich w rozwoju działalności. Dołożę wszelkich starań, aby niezagospodarowane lokale użytkowe zaczęły przynosić dochody dla najemców i gminy. Ceny wynajmu powinny być realne do prowadzonej działalności gospodarczej, nie mogą odstraszać potencjalnych użytkowników.

5. Rewitalizacja Gminy Lesko.
Podejmę działania mające na celu rewitalizację obiektów o dużym znaczeniu historycznym, kulturowym i przyrodniczym na terenie gminy, takie jak:
• Uporządkowanie otoczenia Kamienia Leskiego i podejścia do zamku Sobień.
• Utworzenie muzeum Leska i okolic zlokalizowanego w dawnej świątyni ormiańskiej z eksponatami tradycyjnymi i multimedialnymi.
• Odrestaurowanie parku dworskiego w Średniej Wsi,
• Utworzenie ścieżki szlakiem radzieckich bunkrów linii Mołotowa,
• Uporządkowanie leskich źródełek i odnowienie zielonego szlaku.
• Objęcie szczególną opieką obiektów zabytkowych.

6. Budowa miejsc parkingowych.
W Lesku i w całej gminie odczuwalny jest brak miejsc parkingowych dla autokarów i samochodów osobowych. Dla poprawy tej sytuacji planuję następujące inwestycje:
• Dokończenie budowy parkingu przy rondzie i połączenie go chodnikiem z centrum miasta.
• Budowa parkingu w centrum miasta przy ulicy Łaziennej.
• Budowa parkingów przy cmentarzach.

7. Budowa wodociągów i poprawa jakości wody pitnej Gminy Lesko.
Część mieszkańców naszej gminy od wielu lat boryka się z problemem braku lub złej jakości wody pitnej. Za konieczne uważam następujące zadania:
• Połączenie nitki wodociągu Glinne – Jankowce z wodociągiem w Łukawicy.
• Dostarczenie wody z ujęć głębinowych dla mieszkańców południowej części gminy.

8. Dokończenie budowy kanalizacji na terenie Gminy oraz modernizacja oczyszczalni ścieków.
Obecnie 25% mieszkańców gminy nie jest podłączona do oczyszczalni. Moim zdaniem konieczne jest:
• Dokończenie budowy kanalizacji w miejscowościach: Średnia Wieś, Bachlawa, Hoczew i Dziurdziów.
• Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków.

9. Wdrożenie programu termomodernizacji domów „Czyste powietrze”.
Będę wspierał program rządowy „Czyste powietrze”, polegający na wymianie pieców centralnego ogrzewania z jednoczesną termomodernizacją w domach mieszkalnych.

10. Remont dróg gminnych, budowa chodników oraz rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w całej Gminie.
Dużym problemem naszej Gminy jest brak właściwej infrastruktury drogowej oraz chodników. W działaniach na rzecz poprawy tej sytuacji zamierzam skorzystać z możliwości jakie dawać będzie rządowy program budowy dróg lokalnych. W tym zakresie podejmę następujące przedsięwzięcia:
• Budowa chodników do szkół podstawowych w ramach programu „Bezpieczna droga do szkół”.
• Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w całej Gminie.
• Budowa i remont dróg lokalnych na terenie Gminy.

11. Utworzenie żłobka w ramach programu rządowego „Maluch +”.

„Maluch+” to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Mam kilka propozycji na lokalizację na bazie istniejących obiektów.

12. Utworzenie domu pobytu dziennego dla seniorów w ramach programu rządowego „Senior +”.

13. Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów w celu realizacji programu „Dostępność +”.

Przygotuję i wdrożę rządowy Program „Dostępność +”, który pomoże usunąć bariery infrastrukturalne i prawne, utrudniające życie między innymi osobom starszym i niepełnosprawnym. Celem programu jest podniesienie jakości życia i zapewnienie niezależności życia wszystkich obywateli, w tym osób starszych i osób z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami. Służyć temu ma poprawa dostępności przestrzeni publicznej, produktów i usług w aspekcie architektonicznym, informacyjnym i komunikacyjnym.

14. Modernizacja świetlicy w Jankowcach.

Świetlica w Jankowcach jest jedyną na terenie Gminy, która do dnia dzisiejszego nie została wyremontowana . W sołectwie działają prężnie różne grupy aktywności społecznej. Występuje więc konieczność stworzenia niezbędnych warunków do realizacji ich zadań.

15. Przekształcenie szkół podstawowych w Manastercu i Bezmiechowej na publiczne szkoły prowadzone przez Gminę.

W mojej ocenie te dwie jednostki powinny być przekształcone w publiczne szkoły prowadzone przez Gminę w celu zapewnienia jednolitej polityki oświatowej. Jednak może to nastąpić po szerokich konsultacjach społecznych.

16. Zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych.

Działania te będą miały na celu stworzenie Szkolnych Klubów Sportowych, oraz zwiększenia liczby zajęć artystycznych, technicznych, naukowych i przedmiotowych.

17. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w pozyskiwaniu środków zewnętrznych – utworzenie Rady Organizacji Pożytku Publicznego.

Zaproponuję wydzielenie w budżecie gminy środków na wspieranie działań realizowanych przez organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, grupy działania itp.).

18. Tworzenie stref aktywności sportowej, budowa ścieżek rowerowych i pieszych oraz miejsc do czynnego wypoczynku dla mieszkańców i turystów w Gminie Lesko.

Kluczową sprawą dla zapewnienia aktywnego wypoczynku mieszkańcom Gminy i turystom jest utworzenie odpowiedniej infrastruktury. Mam następujące propozycje:

• Utworzenie ścieżek rowerowych i pieszych na terenie miasta i okolic.
• Przystosowanie terenów nad Sanem do wypoczynku.
• Otwarte Strefy Aktywności (OSA).
• Place zabaw dla najmłodszych.
• Miejsca rodzinnego wypoczynku blisko domu.
• Siłownie plenerowe.

19. Współpraca z klubami sportowymi i modernizacja infrastruktury sportowej.

Chciałbym aby kluby sportowe funkcjonujące na terenie Gminy Lesko miały realne możliwości rozwoju. Będę dążył do modernizacji infrastruktury na stadionie sportowym z uwzględnieniem uprawiania lekkoatletyki.

20. Szeroko rozumiana promocja Miasta i Gminy Lesko.

Mam tu na myśli opracowanie długoterminowej strategii uwzględniającej:

• Zwiększenie środków finansowych w budżecie na promocję turystyczną gminy.
• Organizację cyklicznych imprez kulturalno – rozrywkowych.
• Organizację zawodów sportowych.
• Czynny udział w targach turystycznych.
• Promocja lokalnych produktów.
• Promocję w portalach społecznościowych.
• Promocję w programach telewizyjnych i internecie.
• Współpracę z mediami lokalnymi.

21. Doprowadzenie do gminy wiązki światłowodu oraz wszystkich szkół znajdujących się jej terenie w ramach programu „Szybki internet w każdej gminie”."

Czytany 327 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Pogoda

poniedziałek, grudzień, 10, 2018

Pogoda Lesko z serwisu

Zdjęcie dnia

Brak grafik